คณะครูสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ว่าที่ ร.อ. ไพศาล กลัดวัง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายอนันต์ สังข์สม
รองหัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายนิธิกร ชูฟอง
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน