ฝ่ายบริหาร

นายประสิทธิ์ วัชรินทร์พร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมนตรี วรรณนิยม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวฐปนี น้อยนาเวศ
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสาธิต เสวกจันทร์
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายชัชชัย นนทสิงห์
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา