คณะครูสาขาวิชาการตลาด

นางสาวเรวดี อุ้ยเซ่งหลี
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

นางสาวฐปนี น้อยนาเวศ
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาการตลาด

ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร เพชรสุวรรณ
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาการตลาด