ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวฐปนี น้อยนาเวศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชัชชัย นนทสิงห์
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

นายจิโรจน์ แสงอ่อน
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายวีรพล ขวัญเมือง
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายสิริสุข พุ่มขจร
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวฐปนี น้อยนาเวศ
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวเรวดี อุ้ยเซ่งหลี
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ