คณะครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสายชล มัทมิฬ
หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายนพรัตน์ อ่อนขจร
รองหัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายจักรพันธ์ จิตจร
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาวโซเฟีย ดูหมาน
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาวการต์ติมา รักษ์พงศ์
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายธรรมรัตน์ ทับทอง
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง