ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายชัชชัย นนทสิงห์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายภานุ ช่วยชูหนู
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวศุภลักษณ์ ทักษิณ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายภานุ ช่วยชูหนู
หัวหน้างานปกครอง

นางอรวรา ธานีณรงค์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวเรวดี อุ้ยเซ่งหลี
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายธีรวัจน์ แสงพายับ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน