ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 10,434,950 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสำนักงานและหอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 5,594,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน 2 หลัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 4,388,050 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 983,040 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 2,211,840 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 983,040 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 25,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 5,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 607,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 5,176,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักคนงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 1,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องนำ 2 หลัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 300,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ระบบประปาบาดาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 800,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 252,988 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้อมยาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถส่วนราชการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ที่จอดรถจักรยานยนต์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ที่จอดรถจักรยานยนต์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..