ฝ่ายวิชาการ

นายสาธิต เสวกจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสาธิต เสวกจันทร์
หัวหน้างานสาขาวิชาช่างยนต์

นายสายชล มัทมิฬ
หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายณัฐพล ช่วยเกิด
หัวหน้าสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

นางอรวรา ธานีณรงค์
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

นางสาวเรวดี อุ้ยเซ่งหลี
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

นางสาวฐปนี น้อยนาเวศ
หัวหน้าสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเซน

นางสุบงกช ถึงเสียบญวน
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ว่าที่ ร.อ. ไพศาล กลัดวัง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นางสาวธันญภรณ์ ทารีธาร
หัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

นายมนธิชัย เผือกผ่อง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวโซเฟีย ดูหมาน
หัวหน้างานวัดผลและประมินผล

นายวีรพล ขวัญเมือง
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวธันญภรณ์ ทารีธาร
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน