คณะครูสาขาวิชาช่างยนต์

นายมนธิชัย เผือกผ่อง
หัวหน้างานสาขาวิชาช่างยนต์

นายสาธิต เสวกจันทร์
รองหัวหน้างานสาขาวิชาช่างยนต์

นายชัชชัย นนทสิงห์
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาช่างยนต์

นายวีรพล ขวัญเมือง
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาช่างยนต์

นายภานุ ช่วยชูหนู
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาช่างยนต์

นายธีรวัจน์ แสงพายับ
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก

นายสิริสุข พุ่มขจร
หัวหน้างานสาขาวิชาช่างยนต์

นายวีระพัฒน์ ขวัญราช
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาช่างยนต์

นายสาธิต แซ่เฮง
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก