คณะครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

นายเรืองศักดิ์ บัวอินทร์
หัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวธันญภรณ์ ทารีธาร
รองหัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

นางเชาวนาถ ชำนาญเศรษฐกุล
รองหัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวศุภลักษณ์ ทักษิณ
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวมัทนากาญจน์ แคนคะ
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวภัททิรา พรมมี
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

นายวีระศักดิ์ เชิงดี
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์