การปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกชั้นปี ทำการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของตนเองบนเว็ปไซต์ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

โดยใช้ Username และ Password ในการ Login เข้าใช้ระบบคือ เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน นักศึกษา

รหัสนักศึกษา 61    รหัสนักศึกษา 60    รหัสนักศึกษา 59

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
หากไม่สามารถ Login เข้าใช้ระบบได้ให้แจ้งได้ที่ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ